คำอธิบายรายวิชา

9 09 2008

Course Description
ศึกษาความหมาย ความสำคัญและประเภทของการบริการ ความสัมพันธ์ของการนำจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าโดยใช้แนวคิดทางสังคม การตลาดและลักษณะของประชากรศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาทักษะการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการรวมทั้งกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

Advertisements